menu

Warsztaty doszkolenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

Od dnia 19 stycznia 2013 roku ustawa o kierujących nałożyła na wszystkich instruktorów nauki jazdy obowiązek corocznego uczestniczenia w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego i przekazywania staroście do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w takich warsztatach. Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy mogą prowadzić tylko SUPER OSK.

Szkoła Jazdy „Krzysztof” jest najbardziej doświadczoną szkołą nauki jazdy w województwie świętokrzyskim, która posiada poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kat. A, B, AM, A1, A2, B+E, C, C+E, D, T.

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Zakres zajęć teoretycznych

Psychologia – 1 godzina
Metodyka nauczania – 1 godzina
Prawo o ruchu drogowym – 1 godzina
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godzina
Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godzina
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godzina
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej 2 godziny
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – co najmniej 2 godziny.

Zakres zajęć praktycznych

Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców prowadzonej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – co najmniej 1 godzina
Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców prowadzonej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – co najmniej 1 godzina
Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – co najmniej 2 godziny.