menu

Szkolenie HDS

Kurs operatora żurawi HDS składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych – przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.

Kto może wziąć udział w szkoleniu HDS

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończone 18 lat,
– przynajmniej wykształcenie podstawowe
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS

Tematy poruszane podczas kursu

Wiadomości o dozorze technicznym,
Ogólne wiadomości o żurawiach HDS,

Podział na typy:
– przeładunkowe,
– przewoźne,
– leśne

Budowa żurawi,
Obowiązki operatorów żurawi,
Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Zajęcia praktyczne na żurawiu HDS,